Föreningsstadgar

 

Namn

Lantrasföreningen Bondkatten

Säte

Vallentuna kommun

Organisationsnummer

(inväntas)

Bildad

2020

§ 1. Ändamål

Föreningen är rikstäckande och ideell, med målsättningen att bevara lantrasen svensk bondkatt och värna om dess ursprungliga miljö och användning. Det innebär att exteriör variation ses som positiv inom en bred rasram, så länge lantrasen består av funktionella djur som inte uppvisar uppenbara tecken på sentida inkorsning. Anpassning och ansvarsfull återväxt ska fortgå i gårdsnära miljöer, där katterna fungerar som mus- och råttjägare. Föreningen ska aktivt arbeta med att sprida information om och acceptans för den svenska bondkatten, främja kontakten mellan djurägare och ta initiativ till forskning.

§ 2. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas före utgången av maj. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast 4 veckor före mötet gå ut till alla medlemmar. Vid beslut på årsmötet där lika röstetal uppstår avgör lotten, utom för § 17 och 18 som kräver 2/3 majoritet. För beslut om stadgeändring, nedläggning, sammanslagning med annan förening eller av väsentlig ekonomisk eller principiell betydelse för föreningen, ska det vara angivet i kallelsen.

§ 3 Medlem

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem är den som erlagt medlemsavgift eller hedersmedlem som av årsmöte befriats från sådan.

§ 4. Medlems rösträtt

Medlem som erlagt medlemsavgift senast 1 månad före årsmötet och som personligen är närvarande har en röst. Röstning genom fullmakt och ombud är ogiltigt.

§ 5 Medlems utträde

Medlem som skriftligen har begärt sitt utträde eller inte betalat medlemsavgift senast den 31 december avförs från medlemsförteckningen.

§ 6. Medlems uteslutning

Verkar medlem i strid med föreningens ändamål, agerar till uppenbar skada för föreningen har styrelsen rätt att efter utredning föreslå årsmötet att utesluta medlemmen. Efter ett beslut om uteslutning ska den uteslutne medlemmen inom 1 vecka få ett skriftligt meddelande där skälen för uteslutningen redovisas och ha 2 veckor på sig att överklaga och begära återinträde. Årsmötet beslutar om uteslutning och återinträde.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 eller 5 ordinarie ledamöter varav en är ordförande och lika många

suppleanter som ordinarie ledamöter. Styrelsens ordförande väljs på 1 år. Övriga ordinarie ledamöter väljs på 1 eller 2 år, så att hälften står i tur att avgå varje år. Suppleanter väljs på 1 år och inträdesordning anges. Avgår ordinarie ledamot före mandattidens utgång ersätts denne av suppleant enligt inträdesordning fram till kommande årsmöte.

§ 8. Styrelsens beslutsfattande

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ordinarie ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleant som inträder med rösträtt räknas vid det aktuella mötet som ordinarie ledamot. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Om särskilt protokoll inte upprättas skall fattade beslut rapporteras till nästa protokollförda styrelsemöte. Protokoll ska justeras av mötesordföranden samt ytterligare en utsedd justerare.

§ 9. Styrelsens förvaltning

Föreningen förvaltas från årsmöte till årsmöte av styrelsen. Det är styrelsens plikt att värna om föreningen och främja föreningens ändamål, verkställa årsmötets beslut, föra protokoll vid styrelsemöten. Styrelsen avgör om något från dessa protokoll ska lämnas ut. Vidare ska styrelsen ombesörja bokföring, förvalta föreningens medel på ett betryggande sätt, senast 1 månad före årsmötet lämna sina redovisningshandlingar till revision, till årsmötet ta fram medlemsförteckning, upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse bestående av resultat- och balansräkning. Styrelsen ska på årsmötet redovisa inkomna motioner och avge sitt yttrande om man föreslår att årsmötet tillstyrker eller avslår motionen. Årsmötesprotokoll och de bilagor som hör till detta ska skickas till medlem som så begär. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot utan rösträtt. Adjungerad får utses till funktion inom styrelsen.

§ 10. Firmatecknare

Styrelsens ordförande äger rätt att teckna i föreningens namn. Styrelsen får utse ytterligare firmatecknare.

§ 11. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 12. Revision

1 revisor samt 1 suppleant ska väljas på 1 år av årsmötet. Revisorer har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper samt årsmötes- och styrelseprotokoll. Revisorer ska vara oberoende av dem som de har att granska och får inte vara anställd av föreningen. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 2 veckor före årsmötet.

§ 13. Valberedning

1 valberedare och 1 suppleant ska väljas på 1 år av årsmötet. Senast 1 månad före årsmötet ska valberedningen fråga de valda personer vars mandattid utgår om de vill kandidera för en ny period. Valberedningen ska lämna sitt förslag och redovisa samtliga nomineringar på årsmötet.

§ 14 Motions- och nomineringstid

Såväl medlem som styrelse får lämna motion (förslag att behandlas på årsmötet). Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmöte. Samtliga medlemmar har rätt att till valberedningen inkomma med nominering (förslag) till ordinarie styrelsebefattning senast 2 veckor före årsmötet. Uppstår vakans eller avsägelse efter nomineringstidens slut gäller fri nomineringstid. För övriga befattningar gäller fri nomineringstid.

§ 15. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

   1. Fastställande av röstlängd för mötet (vilka som har rösträtt) 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
   3. Val av 2 protokolljusterare som också är rösträknare.
   4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

   5. Fastställande av dagordning.
   6 a. Styrelsens verksamhetsberättelse.

      b. Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning)

   7. Revisorns berättelse

   8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (Styrelsen får inte rösta).

   9. Fastställande av medlemsavgift.

   10. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

   11 a. Val av styrelsens ordförande.

        b. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter.

        c. Val av styrelsesuppleanter
        d. Val av revisor och suppleant
        e. Val av valberedare och suppleant.

   12. Behandling av motioner.

   13. Övriga frågor som anmälts till dagordningen.

§ 16. Extra årsmöte

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast 1 vecka före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling. Inga medlemmar som tillkommit efter det ordinarie årsmötet har rösträtt vid det extra årsmötet. Styrelsen kan utlysa extra årsmöte. Förutom styrelsen kan revisor eller minst hälften av föreningens röstberättigade medlemmar begära extra årsmöte. Sådan begäran ska göras skriftligt till styrelsen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit den ska styrelsen inom 2 veckor kalla till extra årsmöte att hållas inom 2 månader från erhållen begäran

§ 17. Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna får avges av såväl styrelsen som enskild medlem. För ändring av stadgarna krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Det andra mötet kan vara ett extra årsmöte.

§ 18. Upplösning av föreningen

För nedläggning av föreningen eller sammanslagning med annan förening krävs beslut med minst 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten. Det andra mötet kan vara ett extra årsmöte. Vid nedläggning ska föreningens tillgångar skänkas till Allmänna Arvsfonden. Vid sammanslagning ska föreningens tillgångar överföras till den nya föreningen.

Stadgar antagna vid föreningsbildande möte den 16/7 2020.