KATTHÅLLNING

För att kunna hålla sina bondkatter på sådant sätt att deras egenskaper bevaras och de lagar och föreskrifter som berör katter efterlevs, ger vi följande rekommendationer till djurägare av lantrasen svensk bondkatt angående katthållning, skötsel och ansvarsfull återväxt:

 • Att låta sina katter vistas utomhus och i en sådan miljö att deras naturliga jaktinstinkt och beteende stimuleras. Vill man att katten i första hand ska jaga möss och råttor bör den få vara ute även nattetid, när dessa bytesdjur är mest aktiva.
   

 • Att ge sina katter fri tillgång till en skyddad viloplats, där de utan svårighet kan hålla värmen även vintertid.
   

 • Att minst två gånger dagligen ge sina katter mat, vatten och tillsyn, samt vid behov omvårdnad.
   

 • Att inte avmaska sina katter rutinmässigt utan endast vid tydliga symptom eller då parasiter

  konstaterats genom träckprov.
   

 • Att märka och registrera sina katter om de visar tendens att vandra. På så sätt finns möjlighet att få katten tillbaka eller få reda på vad som hänt med den.
   

 • Att låta fertila katter vistas utomhus är en förutsättning för lantrasens bevarande. Det är tillåtet om oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion förhindras, t ex med preventivmedel. Katter som inte är tänka för avel bör kastreras eller avlivas.
   

 • Att inte hålla fler katter eller föda upp fler kattungar än vad som behövs för att trygga återväxten inom den egna besättningen eller populationen i stort. Om man håller fler än nio vuxna katter eller föder upp fler än tre kullar per år krävs tillstånd från Jordbruksverket.
   

 • Att inte låta en hona få mer än en kull per år. Består kullen av fler ungar än behovet, eller vad katthonan bedöms kunna föda upp, kan kullreducering övervägas.
   

 •  Att redan tidigt vänja kattungar vid hantering underlättar skötsel och vård senare i livet.
   

 • Att låta unga katter vänja sig vid andra djurslag gör att de i de allra flesta fall lär sig att inte

  skada smådjur som kycklingar och kaninungar.
   

 • Att gärna vänta ytterligare någon tid utöver lagstadgade 12 veckor med att skilja kattungarna från mamma och kullsyskon, för att gynna deras inlärningsprocess och utveckling. De lär för livet och viktiga instinkter och beteenden stimuleras.
   

 • Att undvika onödigt lidande för katten. Vid sjukdom eller skada ska katten behandlas eller avlivas. Avlivning ska ske så snabbt, smärtfritt och stressfritt som möjligt. Det är tillåtet att som djurägare själv avliva katter på de sätt som anges i Jordbruksverkets föreskrift (se nedan). Saknas nödvändig kunskap anlitas veterinär.


                                                                        Lantrasföreningen Bondkattens styrelse den 30/9 2020


   

​Lagar och föreskrifter som berör katter:
 

 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter (SJVFS 2020:8)
   

 • Statens jordbruksverks föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur (SJVFS 2019:27)
   

 • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur (SJVFS 2019:8)
   

 • Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter